21.09.2018 Sportuj po škole za školou

jsou sportovní kroužky určené pro žáky ZŠ K Dolům. Kroužky jsou pro účastníky ZDARMA a přihlásit se můžete na recepci DDM nebo on-line na našich www.

21.09.2018 Volná místa v kroužcích Keramiky

Aktuální přehled volných míst v keramických kroužcích si můžete stáhnout v záložce ke stažení.

21.09.2018 Kroužky Mažoretek for fun - PŘIPOMÍNÁME

Kroužky ÚTERNÍCH Mažoretek for fun začínají až 9. října 2018.

20.09.2018 Doklad o zaplacení zájmového kroužku

Upozorňujeme, že v případě potřeby vystavení dokladu o zaplacení zájmového kroužku (pouze u VzP) je nutné požádat DDM o vystavení faktury. Jiné potvrzení VzP neakceptuje. Děkujeme za pochopení.

20.09.2018 Nový kroužek všestranné pohybové přípravy

Na základě velké poptávky po pohybových kroužcích pro děti mladšího školního roku vypisujeme nový kroužek pod názvem Všestranná pohybová příprava, který bude probíhat v Sokole Modřany, ve středu od 14:30 - 15:25 hod

19.09.2018 Přihlášky na zájmový kroužek šk.r. 2018/19

Přihlášky na zájmové kroužky pro šk.r. 2018/19 prosíme doručit do DDM s originálním podpisem a to buď osobně na recepci DDM (možno využít schránku před budovou) nebo poštou a to nejpozději v první den účasti na ZK.

Jak se přihlásit

Přihlášení a platba zájmových kroužků (dále jen ZK)
DDM Praha Modřany, Herrmannova 2016/24 (dále jen DDM)


Vážení návštěvníci DDM,
v níže uvedeném textu si vám dovolujeme stručně popsat informace týkající se problematiky zápisu na ZK v DDM. Tyto informace popisujeme na základě častých dotazů ze stran zájemců o návštěvu aktivit DDM, kteří nevědí, co mají udělat, aby mohli navštěvovat ZK.
Další pobídkou pro sepsání těchto pravidel jsou špatné zkušenosti s účastníky, kteří mají problémy s platební morálkou. Pro odpovědné pracovníky DDM je pak párování opožděných plateb obrovskou administrativní zátěží, nehledě na to, že lektorům ZK daný stav komplikuje nabídku volných míst pro případné náhradníky.
Věříme, že níže uvedené informace vám pomůžou v komunikaci s DDM, že se budete těmito pravidly řídit a společně tak bezproblémově vyhovíme podmínkám, které jsou na DDM kladeny ze strany zákonných povinností.

Podmínky účasti na ZK:
Aby mohl zájemce navštěvovat ZK v DDM, musí současně splnit tři nutné podmínky:
 1. Přihlásit se na ZK,
 2. odevzdat vyplněnou a podepsanou přihlášku,
 3. odeslat platbu za ZK na účet DDM.
1. Přihlášení na ZK:
 • V době oficiálního zápisu na ZK, který nově od škol. roku 2015/16 probíhá:
  1. OSOBNĚ na hlavní budově DDM v ul. Herrmannova 2016/24,
  2. ONLINE na webu DDM pod záložkouZájmové útvary“ – a to zatím jen v případě některých ZK, výhledově pak v případě všech (mimo kroužků pro předškoláky).
Mimoto probíhá nově zápis ve DVOU ZÁPISOVÝCH VLNÁCH:
Červnový zápis (resp. první vlna zápisu) je určen zájemcům, kteří jsou si jisti svou budoucí účastí, a dále těm, kteří si místo v kroužku chtějí rezervovat.

Až doposud běžný zářijový zápis (resp. druhá vlna zápisu) je určen všem ostatním a především těm, kteří si z jakéhokoli důvodu svou budoucí účastí v kroužku jisti nejsou (např. kvůli dosavadní neznalosti školního rozvrhu na příští školní rok apod.).

Přehled ZK, aktualizovaný k datu konání té které vlny zápisu a uspořádaný jednak DLE VĚKU a jednak DLE ZÁJMU potenciálního účastníka, naleznete s dostatečným předstihem na našem webu v záložce „Ke stažení“. Z tohoto přehledu lze také snadno vyčíst, do kterých ZK se lze přihlásit již v červnu, do kterých až v září a v případě kterých lze využít možnost přihlašování ONLINE.

Aktuální termíny obou zápisových vln naleznete vždy s dostatečným předstihem na hlavní stránce našeho webu.
 • Kdykoli v průběhu školního roku, a to pouze po domluvě s lektorem dané aktivity. U této varianty se může stát, že kapacita ZK neumožňuje, s ohledem na kvalitu výukového procesu, další navýšení nových zájemců (týká se většiny sportovních kroužků, nabídky pro předškolní děti, keramiky apod.). V takovém případě je zájemce odkázán na konec 1. pololetí, kdy dochází k uvolnění některých míst na ZK.
2. Odevzdání a vyplnění přihlášky na ZK:
 • V době oficiálního zápisu obdrží zájemce přihlášku na ZK přímo od osoby u zápisu. V průběhu školního roku získá zájemce přihlášku na recepcích obou pracovišť DDM nebo prostřednictvím žádosti o zaslání přihlášky adresované vedoucímu sekce.
 • Přihlášku vyplňuje zákonný zástupce nezletilého zájemce. Přihláška musí být vyplněna ve všech požadovaných částech. Zákonný zástupce potencionálního účastníka ZK (dále jen „ZZ“) se musí prokazatelně seznámit s Vnitřním řádem DDM. Svým podpisem na přihlášce ZZ potvrzuje, že souhlasí s Vnitřním řádem DDM a že vyplněné údaje na přihlášce jsou pravdivé. Bez vyplnění požadovaných údajů a podpisu je přihláška neplatná!
3. Zaplacení za ZK:
 • Ti, kteří se přihlásí na ZK v době řádného zápisu, mají povinnost bezhotovostně zaplatit zápisné do 7 dnů ode dne přihlášení.
 • Ti, kteří se přihlásí v průběhu školního roku, jsou povinni zaplatit do 7 dnů od první účasti na ZK. Platba za ZK probíhá pouze převodem na účet DDM.
 • Pro všechny účastníky, kteří mají zájem navštěvovat ZK v II. pololetí školního roku a mají zaplaceno pouze I. pololetí (do 31. ledna) platí termín platby za II. pololetí do 15. února daného školního roku.
 • Nedodržení výše uvedených termínů k platbě je považováno za nezaplacení a v takovém případě je účastník ze ZK vyloučen a volné místo je nabídnuto případnému náhradníkovi.
Platba převodem na účet DDM:
 • Zájemce obdrží přihlášku na ZK, na které bude pro daného zájemce uvedeno jedinečné variabilní číslo a údaje potřebné pro bankovní převod.
 • Pro ty, kteří nedisponují internetovým bankovnictvím, existuje možnost odstřihnutí části přihlášky, která bude po podepsání sloužit jako osobní bankovní příkaz v bance.
 • Pro ty, kteří nedisponují osobním účtem v bance, existuje možnost přepsání jedinečných osobních údajů z přihlášky na poštovní složenku.
 • Prosíme o dodržení uvedených požadavků. V případě jiného uvedení údajů pak nelze jednotlivé platby spárovat, a dochází tak ke složité identifikaci plateb.
 • K placení ZK bezhotovostním způsobem jsme byli nuceni přejít zejména z důvodu bezpečnosti a také na základě podložených a ověřených zkušeností se systémem a kontrolou bezhotovostního styku.
 • Doufáme, že dané opatření bude dalším krokem ke zkvalitnění služeb DDM pro naše návštěvníky. Děkujeme za pochopení!