18.09.2018 Kroužky Mažoretek for fun - PŘIPOMÍNÁME

Kroužky ÚTERNÍCH Mažoretek for fun začínají až 9. října 2018.

17.09.2018 Volná místa v kroužcích Keramiky

Aktuální přehled volných míst v keramických kroužcích si můžete stáhnout v záložce ke stažení.

13.09.2018 OTEVŘEN nový ZK cvičení R+D v Sokole Modřany

Pro velký zájem jsme pro Vás otevřeli nový ZK pro děti ve věku 2 - 4 let v Sokole Modřany. Termín konání čtvrtek 10:15 - 11:10 hodin. Nabízíme již poslední VOLNÉ MÍSTO. Přihlášky on-line nebo na recepci DDM. Poslední místo taktéž ještě v pondělí od 9h v DDM Herrmannova.

10.09.2018 Zahájení zájmových kroužků pro školní rok 2018/2019

Většina zájmových kroužků pro školní rok 2018/2019 bude zahájena v týdnu od 17.9. 2018.Kroužky bruslení budou zahájeny v týdnu od 10.9. 2018. Kroužky v mateřských školkách budou probíhat od měsíce října.

07.09.2018 Nový kroužek všestranné pohybové přípravy

Na základě velké poptávky po pohybových kroužcích pro děti mladšího školního roku vypisujeme nový kroužek pod názvem Všestranná pohybová příprava, který bude probíhat v Sokole Modřany, ve středu od 14:30 - 15:25 hod

06.09.2018 klub Pod prahem

Klub je otevřený od 3. září každý všední den od 14:00 - 18:00 hod. Těšíme se na vás!!

Vnitřní řád klubu Pod Prahem

 

Základem našeho vzájemného setkávání je dodržování pravidel slušného chování, vzájemná úcta a respekt. Mějme vždy na paměti tři PPozdrav, Popros, Poděkuj. 

 

Pravidla klubu Pod Prahem

 

 • Chovat se slušně
 • Neohrožovat sebe ani ostatní
 • Dbát na vybavení klubu
 • Žádné vulgarismy a narážky rasistického nebo sexuálního charakteru
 • Netolerovat fyzickou ani slovní agresi
 • Dodržovat základní hygienické návyky
 • Toleruj ostatní a budeš tolerován

 

Pedagogové jsou povinni při zjištění porušování pravidel zasáhnout. Pokud si situace žádá, vyslechnout účastníky a provést záznam do deníků. Případné sankce uděluje pedagog na základě vlastního uvážení a na základě vážnosti přestupku.

 

Klub a účastníci

 

Jako účastník máš právo:

 • Na svobodné rozhodování se všemi důsledky, které to přináší
 • Na služby klubu, které ti přísluší
 • Využívat prostory klubu k jednotlivým činnostem, používat pomůcky
 • Podílet se na tvorbě náplně činností klubu

 

Jako účastník máš povinnosti:

 • Plnit pokyny pedagogických pracovníků, neohrozit svým chováním zdraví svoje, ani jiných osob
 • Každý úraz nebo vznik škody hlásit okamžitě vychovatelce
 • Šetrně a opatrně zacházet s klubovým majetkem, chránit jej před poškozením

-       V případě poškození může být vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil.

 • Dodržovat vnitřní řád klubu, předpisy a pokyny Domova dětí a mládeže Praha 12 – Monet (dále jen DDM), s nimiž jsi byl/a seznámen/a.

 

Klub a rodiče (zákonný zástupci)

 

Jako zákonní zástupci nezletilých žáků máte právo:

 • Účastnit se akcí klubu pro širší veřejnost,
 • Informovat se na činnosti klubu a mít připomínky k činnostem,
 • Domluvit se na individuálních pohovorech s vychovatelkou či vychovatelem

 

Jako zákonní zástupci nezletilých žáků máte povinnost:

 

 • Řádně vyplnit evidenční list klubu
 • Za cestu do klubu a zpět berou zodpovědnost rodiče, DDM zodpovídá za dítě pouze tehdy, pokud je uvnitř klubu. Rodiče potvrzují, že dítě je zdravé a nemá skryté zdravotní potíže. Rodiče berou plnou zodpovědnost za problémy, které by mohly vzniknout zamlčením informací. Rodiče uhradí škody, které dítě způsobí z nedbalosti nebo nekázně a jiných důvodů

 

DDM a pracovníci klubu

 

Jako pracovníci klubu máte právo:

 • Na slušné a důstojné jednání ze strany účastníků, jejich zákonných zástupců, kolegů a vedení DDM
 • Rozvíjet svůj odborný, pedagogický a osobní potenciál formou samostudia i dalšího vzdělávání

 

Jako pracovníci klubu máte povinnost:

 • Řídit se ve své práci Pracovním řádem pro zaměstnance DDM a dalšími právními předpisy souvisejícími s vaší prací
 • Každou změnu své přítomnosti oproti pravidelné pracovní době, jste povinni předem projednat se zástupcem ředitele, příp. s ředitelem DDM
 • Svědomitě vykonávat svou práci, účastnit se porad, vést dokumentaci a vykonávat další činnosti podle pověření
 • Vzdělávat se a rozvíjet své odborné, pedagogické i osobní znalosti, schopnosti a dovednosti
 • Předávat informace rodičům, vyřizování námětů a stížností

 

Vedení DDM

 

Jako vedení DDM máme právo:

 • Na slušné a důstojné jednání ze strany účastníků, jejich zákonných zástupců, pracovníků DDM a zástupců zřizovatele,
 • Rozvíjet svůj odborný, pedagogický a osobní potenciál

 

Jako vedení DDM máme povinnost:

 • Naslouchat účastníkům, jejich zákonným zástupcům, pracovníkům DDM a zástupcům zřizovatele
 • Zajistit vhodné podmínky pro práci účastníků i pracovníků DDM
 • Řídit se právními předpisy, které se týkají chodu DDM

 

Přihlašování a odhlašování 

 Pedagogický pracovník dohlíží na zapisování účastníků do evidenční knihy (příchod a odchod)

 • Členem klubu se může stát každý ve věku od 6 do 18 let, zákonní zástupci účastníka musí vyplnit evidenční list

 

Vnitřní režim 

 Provoz klubu je Po – Pá: 14:00 – 18:00 mimo středy kdy je zavřeno. Je přístupný ve věku od 6 do 18 let 

 • Vstup do klubu je bezplatný a každý účastník klubu má právo v rámci otevírací doby kdykoliv přijít a jednou odejít. Opakované příchody a odchody nebudou tolerovány 
 • Při vstupu do klubu se účastník zapíše za účasti pedagoga celým jménem do docházkové knihy. Při odchodu z KPP zapíše čas odchodu 
 • V prostorách klubu a jeho okolí udržují účastníci pořádek a neničí zařízení 
 • Ke svým vrstevníkům se účastník chová kamarádsky, slušně a ohleduplně. Respektuje slabší a mladší účastníky. Na jakýkoliv náznak šikanování, agrese, vandalství a jiného projevu asociálního chování ve svém okolí upozorní pracovníka klubu 
 • V prostorách klubu se nekouří, je zakázáno nošení, distribuce a zneužívání návykových látek, je zakázáno nosit do prostor klubu nebezpečné věci (zbraně, zapalovače apod.) 
 • Každý účastník ručí za své osobní věci. Nedoporučuje se nosit cenné předměty a větší finanční obnosy do klubu. Je-li nezbytné mít tyto věci u sebe, účastníci mají možnost uschovat v uzamykatelné skříňce u pracovníka klubu 
 • Každý je povinen dodržovat pravidla a vnitřní řád klubu. Při hrubém porušení pravidel klubu, vnitřního řádu nebo provozního řádu DDM může pracovník účastníka klubu vyloučit 
 • Každý účastník zodpovídá za vypůjčené hry, pomůcky a potřeby a po skončení činnosti je vrací pracovníkům klubu nebo na určené místo 
 • Cenné zařízení klubu je uvedeno v knize výpůjček. Pracovník do knihy zapisuje: zapůjčenou věc, celé jméno účastníka, výpůjčku účastník stvrzuje podpisem 
 • V případě poškození her, pomůcek a inventáře KPP je účastník povinen uhradit v plné výši poškozenou nebo zničenou hru, pomůcku či inventář 
 • Každý člen má stejná práva. Má právo pobývat v klubu i bez zapojení do činnosti 
 • Každý nápad je vítán. Účastníci mají právo navrhovat a realizovat své nápady s pomocí pracovníka KPP 
 • Klub realizuje výchovně vzdělávací, rekreační činnosti a další aktivity především pro děti a mládež v jejich volném čase. Zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností

 

 • Odpočinkové činnosti – jedná se např. o klidové hry a klidné zájmové činnosti, poslechové činnosti apod
 • Rekreační činnosti slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní
  s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější
 • Zájmové činnosti rozvíjejí osobnost účastníka a jeho poznání a sebepoznání, umožňují účastníkům seberealizaci a další fyzický a duševní rozvoj

 

 • Činnosti klubu jsou přístupné všem účastníkům, kteří o ně projeví zájem, až do naplnění kapacity klubu, z hlediska počtu účastníků resp. naplnění kapacity z hlediska velikosti prostoru, kde se klubová činnost odehrává, a charakteru činnosti klubu
 • Činnost klubu v době prázdnin neprobíhá, resp. probíhá dle podmínek a potřeb, které stanoví vedení DDM
 • V době mimořádných prázdnin nebo mimořádného volna činnost klubu stanoví vedení DDM dle podmínek a potřeb DDM
 • Rodiče a další návštěvníci do prostor klubu nevstupují, resp. pouze za dohodnutých podmínek s pedagogickými pracovníky klubu

 

BOZP

 • Pro činnost klubu platí stejná ustanovení o BOZP jako ve vnitřním řádu DDM, pokud klub pro svoji činnost využívá odborné učebny (např. tělocvičnu, cvičnou kuchyňku, dílnu,…), řídí se příslušnými řády pro tyto učebny

 

Chování účastníků

 • Účastník bez vědomí pedagoga klub neopouští, za účastníka, který klub opustil, pedagog nezodpovídá
 • V klubu se účastník řídí pokyny pedagogů, vnitřním řádem DDM a vnitřním řádem klubu a řádem venkovního hřiště
 • Pokud účastník narušuje soustavně činnost klubu, může být z klubu vyloučen. Vedení DDM může rozhodnout o vyloučení účastníka z klubu, pokud tento účastník soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních. Může být vyloučen i z jiných zvláště závažných důvodů

 

 

Podmínky zacházení s majetkem DDM 

 Účastník má právo užívat zařízení a pomůcky klubu v souvislosti s činností klubu a je povinen udržovat v pořádku všechny věci, které tvoří zařízení DDM a klubu

 • Účastníci nemanipulují s elektrickými spotřebiči, ventilacemi, žaluziemi a okny
 • Dojde-li ke škodě na majetku DDM, či klubu způsobené žákem, prošetří pedagog okolnosti, za kterých došlo ke vzniku škody. Následně zváží výchovná opatření a dle situace se podílí na realizaci technických opatření a vymáhání škody
 • Při svévolném poškození majetku DDM, bude DDM požadovat úhradu vzniklé škody (např. úhradu nákladů na opravu) nebo opravení majetku (dle situace žákem, zákonným zástupcem žáka nebo kvalifikovaným pracovníkem)
 • Při úmyslném zničení majetku DDM nebo při jeho ztrátě bude DDM požadovat úhradu vzniklé škody nebo věcnou náhradu
 • Úhradu škody způsobenou na majetku DDM účastníkem bude DDM vymáhat u zákonného zástupce účastníka