Novinky

14.07.2018 Outdoorový tábor Mladé Buky

Novinky z Krkonoš: po včerejším deštivém odpoledni, kdy jsme nedošli na hrad Bresčejn za starým vladařem, jsme legendu dohráli dnes dopoledne na blízké louce. Přitom jsme sledovali mraky s nadějí, že výlet na rozhlednu Eliška bude moci být realizován. Povedlo se, a tak mohla proběhnout stěžejní legenda "Jak se Krakonoš skamarádil s lidmi". Onu pohádku jsme si ověřili při noční bojovce v lese, kdy děti na konci trasy měli možnost si s Krakonošem popovídat. Jak už to tak bývá, tak se nám na jednu stranu nechce domů, na druhou stranu se za Vámi již těšíme!

14.07.2018 Taneční tábor Mladé Buky 2018

Poslední den je za námi. Počasí se dnes umoudřilo a my opět mohli tancovat venku a užívat si sluníčka. Včerejší hru nám přerušil déšť, tak až dnes jsme se tedy mohli více seznámit s vladařem Hertbertem a jeho labutí. Odpoledne jsme věnovali tanci, závěrečné tombole. Večer nás čekal táborák, špekáčky a bojovka v lese. I když nás to tu moc bavilo, těšíme se na vás. Dorazíme cca kolem 13hod. V případě nějakého zdržení budu posílat SMS.

12.07.2018 Outdoorový tábor Mladé Buky

Zdravíme všechny rodiče, sourozence a kamarády. Hlásíme, že návštěva v ZOO ve Dvoře Králové se nám líbila a zažili jsme tam spousta legrace. Dnes nás čeká klidnější dopoledne, kdy se podíváme do lesa a dáme si v něm pár her. Po obědě nás čeká společný výlet za další pohádkou pro Krakonoše na zříceninu hradu Brecštejn, kde kdysi dávno žil jeden vladař jménem Herbert se svojí věrnou a věčně mladou labutí. Zatím ahoooooj.....

11.07.2018 Taneční tábor Mladé Buky

Dnes odpoledne nám tu chvíli pěkně pršelo, ale to nám nezabránilo v tom si tu užít další skvělý den. Pilně pracujeme na našich choreografiích, které Vám rádi po příjezdu předvedeme.

11.07.2018 Outdoorový tábor Mladé Buky 2018

Krátké zprávy ze třetího dne: dopoledne proběhla soutěž v AZ Kvízu a odpoledne dlouho očekávaná KrakonošStar, kde dětičky předvedli opravdu skvělé výkony. Večer jsme se při sledování filmu trochu šetřili a dnes můžeme směle, za slunečného počasí, vyrazit do ZOO Dvůr Králové. Svěřená omladina je po relativním dnu odpočinku plná zdraví a elánu. Fotografie a hlášení z druhého dne zasláno rodičům na email. Hezký den všem z Krakonošova!

11.07.2018 Taneční tábor Mladé Buky

Dnešní den byl opět v duchu krkonošských pohádek. Pilně nacvičujeme náš tanec víl pro Krakonoše. Zahráli jsme si Krakonošovo pexeso, dopsali příběh Anči a Kuby, vyrobili zástěrky. Už máme hotové vílí sukýnky, zítra budeme budeme pokračovat ve výrobě našeho kostýmu. Odpoledne jsme si užili v zábavném parku Baldův svět. Máme se hezky, moc zdravíme do Prahy.

Vnitřní řád klubu

Vnitřní řád klubu Pod Prahem

 

Základem našeho vzájemného setkávání je dodržování pravidel slušného chování, vzájemná úcta a respekt. Mějme vždy na paměti tři PPozdrav, Popros, Poděkuj. 

 

Pravidla klubu Pod Prahem

 

 • Chovat se slušně
 • Neohrožovat sebe ani ostatní
 • Dbát na vybavení klubu
 • Žádné vulgarismy a narážky rasistického nebo sexuálního charakteru
 • Netolerovat fyzickou ani slovní agresi
 • Dodržovat základní hygienické návyky
 • Toleruj ostatní a budeš tolerován

 

Pedagogové jsou povinni při zjištění porušování pravidel zasáhnout. Pokud si situace žádá, vyslechnout účastníky a provést záznam do deníků. Případné sankce uděluje pedagog na základě vlastního uvážení a na základě vážnosti přestupku.

 

Klub a účastníci

 

Jako účastník máš právo:

 • Na svobodné rozhodování se všemi důsledky, které to přináší
 • Na služby klubu, které ti přísluší
 • Využívat prostory klubu k jednotlivým činnostem, používat pomůcky
 • Podílet se na tvorbě náplně činností klubu

 

Jako účastník máš povinnosti:

 • Plnit pokyny pedagogických pracovníků, neohrozit svým chováním zdraví svoje, ani jiných osob
 • Každý úraz nebo vznik škody hlásit okamžitě vychovatelce
 • Šetrně a opatrně zacházet s klubovým majetkem, chránit jej před poškozením

-       V případě poškození může být vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil.

 • Dodržovat vnitřní řád klubu, předpisy a pokyny Domova dětí a mládeže Praha 12 – Monet (dále jen DDM), s nimiž jsi byl/a seznámen/a.

 

Klub a rodiče (zákonný zástupci)

 

Jako zákonní zástupci nezletilých žáků máte právo:

 • Účastnit se akcí klubu pro širší veřejnost,
 • Informovat se na činnosti klubu a mít připomínky k činnostem,
 • Domluvit se na individuálních pohovorech s vychovatelkou či vychovatelem

 

Jako zákonní zástupci nezletilých žáků máte povinnost:

 

 • Řádně vyplnit evidenční list klubu
 • Za cestu do klubu a zpět berou zodpovědnost rodiče, DDM zodpovídá za dítě pouze tehdy, pokud je uvnitř klubu. Rodiče potvrzují, že dítě je zdravé a nemá skryté zdravotní potíže. Rodiče berou plnou zodpovědnost za problémy, které by mohly vzniknout zamlčením informací. Rodiče uhradí škody, které dítě způsobí z nedbalosti nebo nekázně a jiných důvodů

 

DDM a pracovníci klubu

 

Jako pracovníci klubu máte právo:

 • Na slušné a důstojné jednání ze strany účastníků, jejich zákonných zástupců, kolegů a vedení DDM
 • Rozvíjet svůj odborný, pedagogický a osobní potenciál formou samostudia i dalšího vzdělávání

 

Jako pracovníci klubu máte povinnost:

 • Řídit se ve své práci Pracovním řádem pro zaměstnance DDM a dalšími právními předpisy souvisejícími s vaší prací
 • Každou změnu své přítomnosti oproti pravidelné pracovní době, jste povinni předem projednat se zástupcem ředitele, příp. s ředitelem DDM
 • Svědomitě vykonávat svou práci, účastnit se porad, vést dokumentaci a vykonávat další činnosti podle pověření
 • Vzdělávat se a rozvíjet své odborné, pedagogické i osobní znalosti, schopnosti a dovednosti
 • Předávat informace rodičům, vyřizování námětů a stížností

 

Vedení DDM

 

Jako vedení DDM máme právo:

 • Na slušné a důstojné jednání ze strany účastníků, jejich zákonných zástupců, pracovníků DDM a zástupců zřizovatele,
 • Rozvíjet svůj odborný, pedagogický a osobní potenciál

 

Jako vedení DDM máme povinnost:

 • Naslouchat účastníkům, jejich zákonným zástupcům, pracovníkům DDM a zástupcům zřizovatele
 • Zajistit vhodné podmínky pro práci účastníků i pracovníků DDM
 • Řídit se právními předpisy, které se týkají chodu DDM

 

Přihlašování a odhlašování 

 Pedagogický pracovník dohlíží na zapisování účastníků do evidenční knihy (příchod a odchod)

 • Členem klubu se může stát každý ve věku od 6 do 18 let, zákonní zástupci účastníka musí vyplnit evidenční list

 

Vnitřní režim 

 Provoz klubu je Po – Pá: 14:00 – 18:00 mimo středy kdy je zavřeno. Je přístupný ve věku od 6 do 18 let 

 • Vstup do klubu je bezplatný a každý účastník klubu má právo v rámci otevírací doby kdykoliv přijít a jednou odejít. Opakované příchody a odchody nebudou tolerovány 
 • Při vstupu do klubu se účastník zapíše za účasti pedagoga celým jménem do docházkové knihy. Při odchodu z KPP zapíše čas odchodu 
 • V prostorách klubu a jeho okolí udržují účastníci pořádek a neničí zařízení 
 • Ke svým vrstevníkům se účastník chová kamarádsky, slušně a ohleduplně. Respektuje slabší a mladší účastníky. Na jakýkoliv náznak šikanování, agrese, vandalství a jiného projevu asociálního chování ve svém okolí upozorní pracovníka klubu 
 • V prostorách klubu se nekouří, je zakázáno nošení, distribuce a zneužívání návykových látek, je zakázáno nosit do prostor klubu nebezpečné věci (zbraně, zapalovače apod.) 
 • Každý účastník ručí za své osobní věci. Nedoporučuje se nosit cenné předměty a větší finanční obnosy do klubu. Je-li nezbytné mít tyto věci u sebe, účastníci mají možnost uschovat v uzamykatelné skříňce u pracovníka klubu 
 • Každý je povinen dodržovat pravidla a vnitřní řád klubu. Při hrubém porušení pravidel klubu, vnitřního řádu nebo provozního řádu DDM může pracovník účastníka klubu vyloučit 
 • Každý účastník zodpovídá za vypůjčené hry, pomůcky a potřeby a po skončení činnosti je vrací pracovníkům klubu nebo na určené místo 
 • Cenné zařízení klubu je uvedeno v knize výpůjček. Pracovník do knihy zapisuje: zapůjčenou věc, celé jméno účastníka, výpůjčku účastník stvrzuje podpisem 
 • V případě poškození her, pomůcek a inventáře KPP je účastník povinen uhradit v plné výši poškozenou nebo zničenou hru, pomůcku či inventář 
 • Každý člen má stejná práva. Má právo pobývat v klubu i bez zapojení do činnosti 
 • Každý nápad je vítán. Účastníci mají právo navrhovat a realizovat své nápady s pomocí pracovníka KPP 
 • Klub realizuje výchovně vzdělávací, rekreační činnosti a další aktivity především pro děti a mládež v jejich volném čase. Zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností

 

 • Odpočinkové činnosti – jedná se např. o klidové hry a klidné zájmové činnosti, poslechové činnosti apod
 • Rekreační činnosti slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní
  s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější
 • Zájmové činnosti rozvíjejí osobnost účastníka a jeho poznání a sebepoznání, umožňují účastníkům seberealizaci a další fyzický a duševní rozvoj

 

 • Činnosti klubu jsou přístupné všem účastníkům, kteří o ně projeví zájem, až do naplnění kapacity klubu, z hlediska počtu účastníků resp. naplnění kapacity z hlediska velikosti prostoru, kde se klubová činnost odehrává, a charakteru činnosti klubu
 • Činnost klubu v době prázdnin neprobíhá, resp. probíhá dle podmínek a potřeb, které stanoví vedení DDM
 • V době mimořádných prázdnin nebo mimořádného volna činnost klubu stanoví vedení DDM dle podmínek a potřeb DDM
 • Rodiče a další návštěvníci do prostor klubu nevstupují, resp. pouze za dohodnutých podmínek s pedagogickými pracovníky klubu

 

BOZP

 • Pro činnost klubu platí stejná ustanovení o BOZP jako ve vnitřním řádu DDM, pokud klub pro svoji činnost využívá odborné učebny (např. tělocvičnu, cvičnou kuchyňku, dílnu,…), řídí se příslušnými řády pro tyto učebny

 

Chování účastníků

 • Účastník bez vědomí pedagoga klub neopouští, za účastníka, který klub opustil, pedagog nezodpovídá
 • V klubu se účastník řídí pokyny pedagogů, vnitřním řádem DDM a vnitřním řádem klubu a řádem venkovního hřiště
 • Pokud účastník narušuje soustavně činnost klubu, může být z klubu vyloučen. Vedení DDM může rozhodnout o vyloučení účastníka z klubu, pokud tento účastník soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních. Může být vyloučen i z jiných zvláště závažných důvodů

 

 

Podmínky zacházení s majetkem DDM 

 Účastník má právo užívat zařízení a pomůcky klubu v souvislosti s činností klubu a je povinen udržovat v pořádku všechny věci, které tvoří zařízení DDM a klubu

 • Účastníci nemanipulují s elektrickými spotřebiči, ventilacemi, žaluziemi a okny
 • Dojde-li ke škodě na majetku DDM, či klubu způsobené žákem, prošetří pedagog okolnosti, za kterých došlo ke vzniku škody. Následně zváží výchovná opatření a dle situace se podílí na realizaci technických opatření a vymáhání škody
 • Při svévolném poškození majetku DDM, bude DDM požadovat úhradu vzniklé škody (např. úhradu nákladů na opravu) nebo opravení majetku (dle situace žákem, zákonným zástupcem žáka nebo kvalifikovaným pracovníkem)
 • Při úmyslném zničení majetku DDM nebo při jeho ztrátě bude DDM požadovat úhradu vzniklé škody nebo věcnou náhradu
 • Úhradu škody způsobenou na majetku DDM účastníkem bude DDM vymáhat u zákonného zástupce účastníka

 

Kde nás můžete sledovat