Novinky

16.02.2018 Poslední volná místa v kroužku Cvičení R+D

Cvičení se koná každé úterý od 10:00 - 11:00 hod., pro děti od 2 - 4 let. Přihlásit se můžete online na našich stránkách nebo osobně na recepci DDM Monet.

13.02.2018 Doklad o zaplacení zájmového kroužku

Upozorňujeme, že v případě potřeby vystavení dokladu o zaplacení zájmového kroužku (pouze u VzP) je nutné požádat DDM o vystavení faktury. Jiné potvrzení VzP neakceptuje. Děkujeme za pochopení.

12.02.2018 Volná místa v kroužcích

V záložce ke stažení se můžete podívat na kroužky, kde jsou volná místa na druhé pololetí šk.roku 2017/18. Na kroužky se můžete přihlašovat online na našich stránkách nebo osobně na recepci DDM.

09.02.2018 Letní tábory 2018

Vážení návštěvníci, kompletní nabídka letních táborů a možnost přihlašování bude spuštěna 1. února 2018.

25.01.2018 Posilovna v DDM Monet - ul. Herrmannova

Upozornění pro návštěvníky: každý čtvrtek od 18:30 - 20:00 hod. je posilovna otevřena pouze pro uzavřenou skupinu. Děkujeme za pochopení.

Vnitřní řád klubu

Vnitřní řád klubu Pod Prahem

 

Základem našeho vzájemného setkávání je dodržování pravidel slušného chování, vzájemná úcta a respekt. Mějme vždy na paměti tři PPozdrav, Popros, Poděkuj. 

 

Pravidla klubu Pod Prahem

 

 • Chovat se slušně
 • Neohrožovat sebe ani ostatní
 • Dbát na vybavení klubu
 • Žádné vulgarismy a narážky rasistického nebo sexuálního charakteru
 • Netolerovat fyzickou ani slovní agresi
 • Dodržovat základní hygienické návyky
 • Toleruj ostatní a budeš tolerován

 

Pedagogové jsou povinni při zjištění porušování pravidel zasáhnout. Pokud si situace žádá, vyslechnout účastníky a provést záznam do deníků. Případné sankce uděluje pedagog na základě vlastního uvážení a na základě vážnosti přestupku.

 

Klub a účastníci

 

Jako účastník máš právo:

 • Na svobodné rozhodování se všemi důsledky, které to přináší
 • Na služby klubu, které ti přísluší
 • Využívat prostory klubu k jednotlivým činnostem, používat pomůcky
 • Podílet se na tvorbě náplně činností klubu

 

Jako účastník máš povinnosti:

 • Plnit pokyny pedagogických pracovníků, neohrozit svým chováním zdraví svoje, ani jiných osob
 • Každý úraz nebo vznik škody hlásit okamžitě vychovatelce
 • Šetrně a opatrně zacházet s klubovým majetkem, chránit jej před poškozením

-       V případě poškození může být vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil.

 • Dodržovat vnitřní řád klubu, předpisy a pokyny Domova dětí a mládeže Praha 12 – Monet (dále jen DDM), s nimiž jsi byl/a seznámen/a.

 

Klub a rodiče (zákonný zástupci)

 

Jako zákonní zástupci nezletilých žáků máte právo:

 • Účastnit se akcí klubu pro širší veřejnost,
 • Informovat se na činnosti klubu a mít připomínky k činnostem,
 • Domluvit se na individuálních pohovorech s vychovatelkou či vychovatelem

 

Jako zákonní zástupci nezletilých žáků máte povinnost:

 

 • Řádně vyplnit evidenční list klubu
 • Za cestu do klubu a zpět berou zodpovědnost rodiče, DDM zodpovídá za dítě pouze tehdy, pokud je uvnitř klubu. Rodiče potvrzují, že dítě je zdravé a nemá skryté zdravotní potíže. Rodiče berou plnou zodpovědnost za problémy, které by mohly vzniknout zamlčením informací. Rodiče uhradí škody, které dítě způsobí z nedbalosti nebo nekázně a jiných důvodů

 

DDM a pracovníci klubu

 

Jako pracovníci klubu máte právo:

 • Na slušné a důstojné jednání ze strany účastníků, jejich zákonných zástupců, kolegů a vedení DDM
 • Rozvíjet svůj odborný, pedagogický a osobní potenciál formou samostudia i dalšího vzdělávání

 

Jako pracovníci klubu máte povinnost:

 • Řídit se ve své práci Pracovním řádem pro zaměstnance DDM a dalšími právními předpisy souvisejícími s vaší prací
 • Každou změnu své přítomnosti oproti pravidelné pracovní době, jste povinni předem projednat se zástupcem ředitele, příp. s ředitelem DDM
 • Svědomitě vykonávat svou práci, účastnit se porad, vést dokumentaci a vykonávat další činnosti podle pověření
 • Vzdělávat se a rozvíjet své odborné, pedagogické i osobní znalosti, schopnosti a dovednosti
 • Předávat informace rodičům, vyřizování námětů a stížností

 

Vedení DDM

 

Jako vedení DDM máme právo:

 • Na slušné a důstojné jednání ze strany účastníků, jejich zákonných zástupců, pracovníků DDM a zástupců zřizovatele,
 • Rozvíjet svůj odborný, pedagogický a osobní potenciál

 

Jako vedení DDM máme povinnost:

 • Naslouchat účastníkům, jejich zákonným zástupcům, pracovníkům DDM a zástupcům zřizovatele
 • Zajistit vhodné podmínky pro práci účastníků i pracovníků DDM
 • Řídit se právními předpisy, které se týkají chodu DDM

 

Přihlašování a odhlašování 

 Pedagogický pracovník dohlíží na zapisování účastníků do evidenční knihy (příchod a odchod)

 • Členem klubu se může stát každý ve věku od 6 do 18 let, zákonní zástupci účastníka musí vyplnit evidenční list

 

Vnitřní režim 

 Provoz klubu je Po – Pá: 14:00 – 18:00 mimo středy kdy je zavřeno. Je přístupný ve věku od 6 do 18 let 

 • Vstup do klubu je bezplatný a každý účastník klubu má právo v rámci otevírací doby kdykoliv přijít a jednou odejít. Opakované příchody a odchody nebudou tolerovány 
 • Při vstupu do klubu se účastník zapíše za účasti pedagoga celým jménem do docházkové knihy. Při odchodu z KPP zapíše čas odchodu 
 • V prostorách klubu a jeho okolí udržují účastníci pořádek a neničí zařízení 
 • Ke svým vrstevníkům se účastník chová kamarádsky, slušně a ohleduplně. Respektuje slabší a mladší účastníky. Na jakýkoliv náznak šikanování, agrese, vandalství a jiného projevu asociálního chování ve svém okolí upozorní pracovníka klubu 
 • V prostorách klubu se nekouří, je zakázáno nošení, distribuce a zneužívání návykových látek, je zakázáno nosit do prostor klubu nebezpečné věci (zbraně, zapalovače apod.) 
 • Každý účastník ručí za své osobní věci. Nedoporučuje se nosit cenné předměty a větší finanční obnosy do klubu. Je-li nezbytné mít tyto věci u sebe, účastníci mají možnost uschovat v uzamykatelné skříňce u pracovníka klubu 
 • Každý je povinen dodržovat pravidla a vnitřní řád klubu. Při hrubém porušení pravidel klubu, vnitřního řádu nebo provozního řádu DDM může pracovník účastníka klubu vyloučit 
 • Každý účastník zodpovídá za vypůjčené hry, pomůcky a potřeby a po skončení činnosti je vrací pracovníkům klubu nebo na určené místo 
 • Cenné zařízení klubu je uvedeno v knize výpůjček. Pracovník do knihy zapisuje: zapůjčenou věc, celé jméno účastníka, výpůjčku účastník stvrzuje podpisem 
 • V případě poškození her, pomůcek a inventáře KPP je účastník povinen uhradit v plné výši poškozenou nebo zničenou hru, pomůcku či inventář 
 • Každý člen má stejná práva. Má právo pobývat v klubu i bez zapojení do činnosti 
 • Každý nápad je vítán. Účastníci mají právo navrhovat a realizovat své nápady s pomocí pracovníka KPP 
 • Klub realizuje výchovně vzdělávací, rekreační činnosti a další aktivity především pro děti a mládež v jejich volném čase. Zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností

 

 • Odpočinkové činnosti – jedná se např. o klidové hry a klidné zájmové činnosti, poslechové činnosti apod
 • Rekreační činnosti slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní
  s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější
 • Zájmové činnosti rozvíjejí osobnost účastníka a jeho poznání a sebepoznání, umožňují účastníkům seberealizaci a další fyzický a duševní rozvoj

 

 • Činnosti klubu jsou přístupné všem účastníkům, kteří o ně projeví zájem, až do naplnění kapacity klubu, z hlediska počtu účastníků resp. naplnění kapacity z hlediska velikosti prostoru, kde se klubová činnost odehrává, a charakteru činnosti klubu
 • Činnost klubu v době prázdnin neprobíhá, resp. probíhá dle podmínek a potřeb, které stanoví vedení DDM
 • V době mimořádných prázdnin nebo mimořádného volna činnost klubu stanoví vedení DDM dle podmínek a potřeb DDM
 • Rodiče a další návštěvníci do prostor klubu nevstupují, resp. pouze za dohodnutých podmínek s pedagogickými pracovníky klubu

 

BOZP

 • Pro činnost klubu platí stejná ustanovení o BOZP jako ve vnitřním řádu DDM, pokud klub pro svoji činnost využívá odborné učebny (např. tělocvičnu, cvičnou kuchyňku, dílnu,…), řídí se příslušnými řády pro tyto učebny

 

Chování účastníků

 • Účastník bez vědomí pedagoga klub neopouští, za účastníka, který klub opustil, pedagog nezodpovídá
 • V klubu se účastník řídí pokyny pedagogů, vnitřním řádem DDM a vnitřním řádem klubu a řádem venkovního hřiště
 • Pokud účastník narušuje soustavně činnost klubu, může být z klubu vyloučen. Vedení DDM může rozhodnout o vyloučení účastníka z klubu, pokud tento účastník soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních. Může být vyloučen i z jiných zvláště závažných důvodů

 

 

Podmínky zacházení s majetkem DDM 

 Účastník má právo užívat zařízení a pomůcky klubu v souvislosti s činností klubu a je povinen udržovat v pořádku všechny věci, které tvoří zařízení DDM a klubu

 • Účastníci nemanipulují s elektrickými spotřebiči, ventilacemi, žaluziemi a okny
 • Dojde-li ke škodě na majetku DDM, či klubu způsobené žákem, prošetří pedagog okolnosti, za kterých došlo ke vzniku škody. Následně zváží výchovná opatření a dle situace se podílí na realizaci technických opatření a vymáhání škody
 • Při svévolném poškození majetku DDM, bude DDM požadovat úhradu vzniklé škody (např. úhradu nákladů na opravu) nebo opravení majetku (dle situace žákem, zákonným zástupcem žáka nebo kvalifikovaným pracovníkem)
 • Při úmyslném zničení majetku DDM nebo při jeho ztrátě bude DDM požadovat úhradu vzniklé škody nebo věcnou náhradu
 • Úhradu škody způsobenou na majetku DDM účastníkem bude DDM vymáhat u zákonného zástupce účastníka

 

Kde nás můžete sledovat