Novinky

14.07.2018 Outdoorový tábor Mladé Buky

Novinky z Krkonoš: po včerejším deštivém odpoledni, kdy jsme nedošli na hrad Bresčejn za starým vladařem, jsme legendu dohráli dnes dopoledne na blízké louce. Přitom jsme sledovali mraky s nadějí, že výlet na rozhlednu Eliška bude moci být realizován. Povedlo se, a tak mohla proběhnout stěžejní legenda "Jak se Krakonoš skamarádil s lidmi". Onu pohádku jsme si ověřili při noční bojovce v lese, kdy děti na konci trasy měli možnost si s Krakonošem popovídat. Jak už to tak bývá, tak se nám na jednu stranu nechce domů, na druhou stranu se za Vámi již těšíme!

14.07.2018 Taneční tábor Mladé Buky 2018

Poslední den je za námi. Počasí se dnes umoudřilo a my opět mohli tancovat venku a užívat si sluníčka. Včerejší hru nám přerušil déšť, tak až dnes jsme se tedy mohli více seznámit s vladařem Hertbertem a jeho labutí. Odpoledne jsme věnovali tanci, závěrečné tombole. Večer nás čekal táborák, špekáčky a bojovka v lese. I když nás to tu moc bavilo, těšíme se na vás. Dorazíme cca kolem 13hod. V případě nějakého zdržení budu posílat SMS.

12.07.2018 Outdoorový tábor Mladé Buky

Zdravíme všechny rodiče, sourozence a kamarády. Hlásíme, že návštěva v ZOO ve Dvoře Králové se nám líbila a zažili jsme tam spousta legrace. Dnes nás čeká klidnější dopoledne, kdy se podíváme do lesa a dáme si v něm pár her. Po obědě nás čeká společný výlet za další pohádkou pro Krakonoše na zříceninu hradu Brecštejn, kde kdysi dávno žil jeden vladař jménem Herbert se svojí věrnou a věčně mladou labutí. Zatím ahoooooj.....

11.07.2018 Taneční tábor Mladé Buky

Dnes odpoledne nám tu chvíli pěkně pršelo, ale to nám nezabránilo v tom si tu užít další skvělý den. Pilně pracujeme na našich choreografiích, které Vám rádi po příjezdu předvedeme.

11.07.2018 Outdoorový tábor Mladé Buky 2018

Krátké zprávy ze třetího dne: dopoledne proběhla soutěž v AZ Kvízu a odpoledne dlouho očekávaná KrakonošStar, kde dětičky předvedli opravdu skvělé výkony. Večer jsme se při sledování filmu trochu šetřili a dnes můžeme směle, za slunečného počasí, vyrazit do ZOO Dvůr Králové. Svěřená omladina je po relativním dnu odpočinku plná zdraví a elánu. Fotografie a hlášení z druhého dne zasláno rodičům na email. Hezký den všem z Krakonošova!

11.07.2018 Taneční tábor Mladé Buky

Dnešní den byl opět v duchu krkonošských pohádek. Pilně nacvičujeme náš tanec víl pro Krakonoše. Zahráli jsme si Krakonošovo pexeso, dopsali příběh Anči a Kuby, vyrobili zástěrky. Už máme hotové vílí sukýnky, zítra budeme budeme pokračovat ve výrobě našeho kostýmu. Odpoledne jsme si užili v zábavném parku Baldův svět. Máme se hezky, moc zdravíme do Prahy.

Náplň činnosti

Centrum pro předškolní děti Včelička

Dům dětí a mládeže Praha 12 - Monet, pracoviště v ul. Urbánkova 3348/4


 

Začínáme: 4. září 2017
 
 
Prostorové zajištění:
Dům děti a mládeže Praha 12 - Monet, pracoviště ul. Urbánkova 3348/4, 143 00 Praha 4 - Modřany
 
Kontakt:
Tel.: 241 772 463, 773 625 935
 
Kapacita:
Maximální počet dětí 15 ve věku 3 - 6 let.
 
Personální zajištění:
 Mgr.A. Vanda Hofmeisterová, Mgr. Markéta Svobodová
 
Materiální zabezpečení:

Pro práci pedagogů s dětmi jsou k dispozici 2 místnosti. Dále kvalitně vybavená hudebna a tělocvična. K dispozici je rovněž zahrada a hřiště. Nakoupeny byly též potřebné hračky a pomůcky pro individuální práci s dětmi. Při rozhodování o nákupech speciálních pomůcek, materiálů, hraček a literatury bude rozhodující naléhavost konkrétní potřeby a aktuální finanční možnosti organizace.


Provozní doba centra:

Pondělí: 8:00 - 13:00
Úterý:     8:00 - 13:00
Středa:   8:00 - 13:00
Čtvrtek:  8:00 - 13:00
Pátek:    8:00 - 13:00

Hlavní úkoly a cíle pro škol. rok 2017 - 18
 
Cílem výchovně vzdělávacího procesu v Centru pro předškolní děti bude harmonický vývoj dítěte předškolního věku. Budeme se snažit vytvářet zajímavý a poutavý program ve kterém se bude prolínat výtvarná, hudební a pohybová výchova. Pro pohybovou výchovu využijeme i nadále tělocvičnu a venkovní hřiště. Nebudeme zapomínat i na vycházky do okolí a do přírody. Součástí programu budou 4 výpravy do přírody dle ročního období s plněním úkolů. Program chceme obohatit o dramatickou výchovu (dramatizace pohádek, příběhů). Menší skupinka dětí dává možnost individuálního přístupu ke každému dítěti. Cílem bude podporovat kamarádské chování. Budeme vést děti k samostatnému rozhodování a rozvíjet u nich schopnosti, znalosti a dovednosti prostřednictvím tématicky plánované činnosti. Program bude i nadále umístěn na nástěnkách CPD. Zároveň jsme s dětmi navštěvovaly divadelní představení v nedalekém kulturním centru KC 12. Vybraná divadelní představení byla určena pro mateřské školky. Zároveň se chystáme navštívit Divadlo Na Cikorce na hlavní budově DDM. Důležitá je spolupráce s rodiči, a rozvíjení pozitivní myšlení. Pro rodiče a děti organizujeme společné dílny. Rodiče (převážně maminky na mateřské dovolené) budou moci umístit děti do Centra podle své potřeby na jeden den či na část měsíce. Hlavním cílem centra bude připravit děti na bezproblémový vstup do mateřských školek. V návaznosti na provoz Centra mají děti z CPD možnost navštěvovat placené zájmové kroužky.
 

Psychosomatické podmínky a životospráva:

Děti, které budou navštěvovat CPD, nemají většinou dosud žádnou zkušenost s institucionální formou předškolního vzdělávání, důležité je tedy připravit vhodné prostředí, bez stresu a neúměrného spěchu. Rodičům bude umožněno zůstat po nezbytně dlouhou dobu /20 minut/. Je možnost i zůstat v areálu DDM pro případné dřívější odebrání dítěte.

 
Doba svačiny:

Svačiny si každé dítě přinese vlastní. Svačina musí být taková, aby jí bylo možno popřípadě uložit do chladničky, nesmí se však v žádném případě vařit ani ohřívat. Rovněž pití si každé dítě přinese vlastní. Vše musí být řádně označeno jménem. Přestávky na pití jsou zajištěny dle potřeb dětí a rozvrhu dne. První svačina je podávána v 9.30. Druhá po příchodu z venku v 11.45.  Děti svačí u dětských stolků.

 
Hygienické podmínky:

Děti již běžně používají WC, kde jsou na mísách dětské redukce, vždy za doprovodu dozoru. Mytí rukou - záměrná činnost, v doprovodu dozoru.

 
Oblečení:

Děti v CPD mají ve skříňce mít oblečení:
 • do herny
 • na ven
 • náhradní oblečení
 • pokrývku hlavy - zima, léto
 • bačkory
 • zástěrku na výtvarnou činnost.


Oblečení i obuv označte jménem. 

 
 
Práva a povinnosti rodičů při realizaci výchovně vzdělávacího programu v CPD

Rodiče a pedagogové hrají v životě dítěte od počátku významnou roli, obě strany se snaží, aby jejich působení bylo pozitivní a v nejlepší prospěch dítěte. Řada rodičovských práv a povinností, stejně jako práv a povinností dítěte, je upravena přímo právními předpisy a zákony /Listina základních práv a svobod, Úmluva o právech dítěte, Zákon o rodině, Zákon o sociálně právní ochraně apod./
Ve spolupráci s pedagogy při tvorbě našeho školního programu nabízíme rodičům využívání následujících práv a plnění souvisejících povinností:
- právo být informován o svém dítěti, zároveň informace nezatajovat
- právo vyjádřit svůj názor, konzultovat výchovu svého dítěte
- právo vyjádřit své hodnocení i kritiku
- právo účastnit se schůzek
- spolupracujeme s rodiči, konzultujeme individuální problémy o všech důležitých skutečnostech

 
 
Pokyny a informace:

- dítě přichází ráno do CPD v doprovodu rodičů, či jiných zákonných zástupců či   
  oprávněných osob zdravé
- dítě je předáno osobně pedagogickému dozoru
- dítě je vyzvedáváno rodiči, popř. zákonnými zástupci či jinými osobami, které jsou určeny 
   v pokynech o vyzvedání dítěte
- o docházce je vedena řádná evidence
- všechny děti mají svojí řádně vyplněnou a rodiči podepsanou přihlášku
- platby v hotovosti - jednodenní, se hradí ráno při předání dítěte, či při jeho předání
- rodiče budou pravidelně informováni o dalších aktivitách a nabídkách v rámci DDM
- rodiče i děti se řídí a dodržují v objektu čistotu a pořádek a dbají na bezpečnost
- děti nenosí cenné věci z důvodu ztráty i případného možného zranění (řetízky,
   prstýnky, mobilní telefony, nevhodné hračky).

 
Přijímací řízení

Děti mohou být do CPD přijímány i v průběhu školního roku. Základ by měly tvořit děti přihlášené na celý měsíc, jednotlivé vstupy dětí bude možné postupně doplňovat podle kapacity. Důležitý je dovršený věk 3 let.

 
Platby v CPD

Úplata za předškolní vzdělávání: ŠKOLNÉ
Výše školného činí 1000,- Kč základní částka na jeden měsíc.
Částka na jeden den činí: 100,-Kč v případě, že bude volná kapacita.
Jednorázové platby jsou splatné v hotovosti přímo na místě.

 
Provoz v CPD je od 8:00 do 13:00 hodin.

Děti přicházejí do CPD od 8:00 - 9:00 hod., jinak po dohodě s pedagogem podle aktuální potřeby rodičů. Pozdní příchody narušují práci a činnosti dětí. Program končí ve 12:00 hod. Rodiče si děti vyzvedávají od 12:00 hod do 13:00 hod. Při vyzvedávání dětí doporučujeme rodičům, aby počítali s časem, který dítě potřebuje na dokončení započaté hry a k úklidu hraček.

Rodiče omlouvají děti na tentýž den v době od 8:00 do 8:30 hod formou SMS na tel.: 773 625 935.  Na následující dny děti omlouvají osobně nebo telefonicky.
Z bezpečnostních hledisek nemohou mít děti na přezutí pantofle (důležitá je pevná obuv pro děti - bačkory nebo zdravotní obuv s páskem kolem kotníku). Oblečení je uloženo v uzamykatelných skříňkách. Z bezpečnostních hledisek je nutné, aby dítě mělo bezpečné oblečení, tzn. bez zbytečných šňůrek. Centrum neodpovídá za cenné předměty a hračky, které si děti s sebou přinesou. Děti si nemohou přinášet vlastní hračky, které mohou způsobit poranění nebo jsou výchovně nepodnětné. CPD neručí za odložené věci zákonných zástupců v objektu. Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance CPD a pro rodiče nebo zákonné zástupce dětí.


Dítě potřebuje do centra:

 • bačkůrky
 • pohodlné oblečení do třídy i na ven
 • náhradní oblečení (děti se mohou ušpinit, polít)
 • zástěrku na výtvarnou činnost
 • celé velké balení papírových kapesníčků
 • notýsek velikosto A5
 • polštářek na odpočinek


Všechny součásti oblečení by měly mít děti podepsané nesmývatelnou barvou. Zvláště důležité je podepsání bačkor, bot, tepláků, punčochových kalhot (to jsou součásti oblečení lehce zaměnitelné). Každé dítě by mělo mít náhradní spodní prádlo.


Denní program CPD Včelička
 • 08.00 - 9.00 Příchod dětí do CPD – volná hra dětí
 • 09.00 - 9.30 Řízená činnost (hudební výchova, učení básníček, písniček, tématické plány, tělesná výchova)
 • 09.30 - 10.00 Svačina
 • 10.00 - 10.30 Výtvarná činnost (kreativní tvoření)
 • 10.45 - 11.30 Pobyt venku (dle počasí)
 • 11.45 - 12.00 Svačina
 • 12.00 - 13.00 Volná hra - odchod domů
 

Proběhlé akce ve školním roce 2015/2016
 • Září – Seznámení s kolektivem dětí, 1. podzimní výprava do přírody, přednáška Ekocentra Koniklec                                     


 
  
 • Říjen - KC 12 Divadelní představení - Jak šel pejsek do školy, Halloweenský rej masek + podzimní dílna pro rodiče a děti 
 • Listopad -  Přednáška Ekocentra Koniklec, ples princů a princezen,Výroba adventního věnce, návštěva zvěřince cirkusu Bob Navaro King

   


 
 • Prosinec - Mikulášská nadílka, Vánoční besídka s dílnou pro rodiče a děti, KC 12 Divadelní představení - O zapomnětlivém psaníčkovém andělíčkovi
 


 
 • Leden -Přednáška Ekocentra Koniklec 
 • Únor -  Přednáška Ekocentra Koniklec, Ples princů a princezen, 2. zimní výprava do přírody
 


 
 • Březen - KC 12 - Divadelní představení Jak kouhoutek se slepičkou malovali vajíčka, 3. jarní výprava do přírody, Velikonoční dílna pro rodiče a děti 
 • Duben - KC 12 - Den s morčátky, Čarodějnický rej masek 
 • Květen - Závody na odrážedlech na hl. budově DDM  
 • Červen - Přírodovědná stanice exkurze, 4. letní výprava do přírody, Akce na ukončení školního roku pro rodiče a děti - Ahoj prázdniny!


 

 

 


Kdo si hraje, nezlobí:
 

Rozvíjet pohybové dovednosti hrubé i jemné motoriky, manipulační schopnosti. Zdokonalovat pohybové schopnosti dětí, utvářet vztah ke sportování, využívat přírodních podmínek. Vytvářet zdravé životní návyky, chránit si svoje zdraví. Rozvíjet řečové, jazykové a komunikativní dovednosti. Vést děti k rozpoznání problému a hledat cestu k jeho řešení. Stimulovat děti k zájmu o knihy jako pramenu mnoha odpovědí na nejrůznější otázky.
Roční období podzim:

Přirozeným i zprostředkovaným poznáváním přírodního okolí, sledováním změn v přírodě vytvářet povědomí o rozmanitosti a neustálých proměnách. Vnímat barevnost přírody porozumět jevům, které probíhají. Posilovat smyslové vnímání, rozvíjet hrubou i jemnou motoriku, vyjadřovací schopnosti, výslovnost, myšlení, pěvecké a výtvarné schopnosti pomocí námětů z podzimní přírody. Při praktických činnostech se soustředit na dokončení činnosti, umět se radovat z toho, co se podařilo, ocenit práci druhých. Vést děti k potřebě a zájmu poznávat a získávat nové poznatky a informace. Součástí programu bude podzimní dílna pro rodiče a děti. Zároveň se bude konat 1. podzimní výprava zajíčka Ušáčka s cílem poznání ročního období podzim.

Roční období zima:

Rozvoj pozitivních citů k sobě navzájem, uvědomovat si příjemné citové prožitky - radost, spokojenost, soucítění, rozvoj schopností. Vytvářet citové vztahy a plně je prožívat. Vést děti k poznání hodnoty vztahů k rodině, ke svým nejbližším, ke kamarádům v Centru. Komunikovat se všemi dětmi a dospělými, vzájemně spolupracovat a pomáhat si. Seznamovat se s vánočními zvyky a tradicemi. Podílet se na společných činnostech spolu s rodiči. Podporovat u dítěte schopnost chovat se přirozeně, prosociálně a aktivně se podílet na společném životě třídy. Sdílet potřebu a zájem spolupráce s ostatními, mít v ostatních oporu a být součástí fungující skupiny. Připravovat pro rodiče vánoční besídku a dárek -  snažit se udělat druhým radost. Součástí vánoční besídky bude i vánoční dílna pro rodiče a děti. Zároveň se bude konat 2 zimní výprava zajíčka Ušáčka s cílem poznání ročního období zima.
 

Roční období jaro

Uvědomovat si probouzející přírodu, vnímat barevnost a rozmanitost tvarů a zvuků, vznik nového života - mláďata. Všímat si úlohy barev v našem životě, zeleně. Stimulovat kladný vztah k přírodě vést děti k tomu, aby ji chránily. Seznamovat se s velikonočními zvyky prostřednictvím básniček, literatury, vlastních činností. Probouzet úctu k rodině, uvědomovat si co vše rodina a především maminka znamená. Připravovat překvapení k svátku matek. Součástí programu bude společná velikonoční dílna pro rodiče a děti. Zároveň se bude konat 3. jarní výprava zajíčka Ušáčka s cílem poznání ročního období jaro.

 
Roční období léto:

Umět se těšit z hezkých a příjemných zážitků, výletů, oslava Dne dětí. Posilovat rozvíjení pohybových schopností dětí, vést je k pravidelnému návyku cvičení. Přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky. Vytvářet povědomí o existenci jiných kultur, uvědomovat si odlišnosti barvy pleti. Pověřovat děti podle jejich přání a výběru samostatnými úkoly i úkoly ve dvojicích a umožnit jim seberealizaci v jejich plnění. Součástí programu bude akce na ukončení školního roku s vystoupením dětí. Zároveň se bude konat 4. letní výprava zajíčka Ušáčka s cílem poznání ročního období léto.

 

  

 
 

 

Kde nás můžete sledovat